Beschrijving: Gemengde zangvereniging Erato bestaat sinds 1967 en is een gemengd koor uit het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.

2020

 


NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING ERATO 11-02-2020

Aanwezig: Maria-Pia, Annemie, Helma, Mia W, Wies T, Nelly, Ria, Henny, Wies W, Mien, Riek, Tiny, Leni, Annie, Mia T, Els, Wies H, Bert, Jean, Peter R, Max, Wim, Frits, Peter W, Ton, Lars, Ger, Wil, Pastoor van Horne
Afwezig: Mia H, Anny, Margeaux

1. Opening met welkomstwoord en huldiging jubilarissen Jean en Ria

De voorzitter heet iedereen welkom en verwelkomt de familie van onze jubilarissen Ria en Jean. Er wordt stil gestaan bij het overlijden van Truus Jenner en Gonnie Wijnhoven, de opzegging van het lidmaatschap van Koos Reijnders in het afgelopen jaar en de ziekte van Mia Hendrix. We ervaren nu aan den lijve hoe kwetsbaar Erato is.

In het openingswoord wordt teruggeblikt op de succesvolle bloemen- en wafelactie en de gebeurtenissen en uitvoeringen in het afgelopen jaar. Daarbij komen o.a. aan de orde: de terugkeer naar De Zaal, de opname van het Koor van de Maand, het optreden in Zorgcentrum La Providence, de opluistering in de St. Christoffelkathedraal, de gezongen uitvaart voor Annie Rötjes, de deelname aan het koorfestival in Hapert en het optreden bij de bevrijdingsmanifestatie op het Plein in november.
De voorzitter vertrouwt erop dat we met een optimale wekelijkse bezetting, een goede discipline en de inzet van Lars, Els en alle leden weer een goed jaar tegemoet gaan.

Huldiging van de gouden Jubilarissen Jean en Ria

De voorzitter neemt ons mee naar het jaar 1969. Een jaar waarin er wereldwijd heel veel bijzondere en historische gebeurtenissen plaatsvinden.
In Blitterswijck is er in 1969 echter ook een bijzonder moment, want Jean sluit zich op 5 juni als tenor en Ria op 1 oktober als sopraan aan bij Erato.
De zangvereniging is dan een paar jaar na de oprichting in 1967 vooral nog in ontwikkeling en er wordt van het bestuur en de leden veel moed en doorzettingsvermogen vereist. Erato wil wel graag optreden, maar er is in deze beginjaren nog weinig te bieden.
Langzaamaan verwerft Erato echter de sympathie van het dorp en na een aantal jaren repeteren wordt er een niveau bereikt dat er mag zijn en is het tijd om op te treden bij kerkelijke en feestelijke aangelegenheden. Jean en Ria hebben hieraan volop meegewerkt en vanaf 1969 alles van Erato meegemaakt.
Een dankjewel aan de gouden jubilarissen voor hun hulp en zorgzaamheid, voor de verantwoordelijkheid en de discipline die ze konden opbrengen, voor de samenwerking en het doorzettingsvermogen in al die jaren, maar vooral voor 50 jaar met veel inzet en plezier zingen bij Erato.
Hun trouw en toewijding wordt tot uiting gebracht met een speciale oorkonde én een speld van LOVOK, aangevuld met een cadeaucheque van onze nieuwe dorpswinkel Von der Haar, met bloemen en natuurlijk met een welverdiend applaus!

2. Notulen jaarvergadering 19-2-2019

Rectificatie bij punt 5: Niet Peter W, maar Peter R wordt bedankt voor het werk in de kascontrolecommissie.

3. Jaarverslag 2019

Naar aanleiding van het verslag merkt Ger op dat hij het een gemis vindt, dat er op het kunstwerk in De Zaal geen plaats is ingeruimd voor het logo van KBO en Erato.

4. Financieel overzicht 2019 met toelichting van de kascontrolecommissie

Ria kon vanwege autoproblemen niet op de afgesproken tijd bij de kascontrole aanwezig zijn en heeft daarom de controle thuis uitgevoerd. Mia H en Ria complimenteren de penningmeester. Het financieel verslag wordt daarna goedgekeurd.

5. Benoeming kascontrolecommissie 2019

Mia H en Ria worden bedankt voor de kascontrole. Na 2 jaar kascontrole stopt Mia met de kascommissie en gaat Ria verder met het vorig jaar aangestelde reserve-lid Wies H. Nelly en Leni stellen zich beschikbaar als reserve bij onvoorziene situaties.

6. Vaststelling contributie 2020

Zoals vorig jaar al is aangekondigd, wordt vanwege het teruglopend aantal leden en de hoge uitgaven de contributie verhoogd naar €140 per lid. S.v.p. dit bedrag in maart of in twee termijnen in maart en september overmaken op de bankrekening van Erato.

7. Erato Bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit 4 leden. Door het wegvallen van Truus is er weer een vacature ontstaan. Er heeft zich helaas niemand gemeld om deze vacature in te vullen, zodat we genoodzaakt zijn om met vieren verder te gaan.
Volgens het rooster van aftreden zijn dit jaar Mia Wijnhoven en Annemie Camps aftredend, maar stellen zich beiden weer herkiesbaar voor een volgende periode van 3 jaar. Mia en Annemie worden met acclamatie herkozen en krijgen een bloemetje als dank voor al hun verdiensten in de afgelopen 15 jaren.

8. Mededelingen

- De kelder van De Zaal is klaar. Behalve de piano worden alle benodigde attributen, zoals muziekstandaards, bankjes, verlichting en dirigentenblok, voortaan opgeborgen in een apart compartiment voor Erato. Daar zijn ook schappen aanwezig, waar een deel van het muziekarchief kan worden opgeborgen.
- Met de opbrengst van de RaboClubSupport-actie zijn muziekstandaards, verlichting en wafelijzers aangeschaft, waar we hopelijk heel veel plezier van zullen hebben.
- Binnenkort verschijnt er een bundel voor alle leden met inzingoefeningen en inzingliedjes om zinvol en enthousiast aan een repetitie te kunnen beginnen.
- Als we buiten het dorp optreden, hebben we te maken met carpooling. Als je meerijdt vergeet dan niet aan de chauffeur een passende bijdrage te voldoen.
- De samenstelling van de muziekcommissie, die wordt gevormd door Helma, Leni, Mia H, Peter R en Nelly is gewijzigd. Helma is onlangs om persoonlijke redenen, die door haar nader worden toegelicht, uit de muziekcommissie gestapt. Haar plaats is ingenomen door Ria. De vergadering gaat hiermee akkoord.
Nelly stelt dat het prettige vergaderingen zijn, maar dat het moeilijk is om geschikte driestemmige muziekstukken te vinden.
- Ook dit jaar willen we weer een gezellige activiteit organiseren. Er melden zich tijdens de vergadering nog geen leden die wat willen regelen. Hopelijk komen er op een later tijdstip nog reacties van enkele leden.
- Els geeft aan dat de pianobegeleiding de laatste tijd voor haar soms op een te hoog niveau staat. Peter R zegt dat we in de muziekcommissie proberen te voorkomen dat we, in overleg met Lars, op een te hoog niveau gaan zingen.
Afgesproken wordt dat Lars met Els contact opneemt, voordat een muziekstuk aan het repertoire wordt toegevoegd, zodat zij kan aangeven wat bij haar mogelijkheden past.
- Het onderhoud van de website van Erato staat de laatste tijd op een laag pitje. Eigenlijk zouden er veel meer actuele dingen op de site moeten worden weergegeven.
Peter W heeft de website gebouwd en is de webmaster, maar heeft de laatste tijd te veel om handen om daar veel tijd aan te besteden. Wim wil hem daarbij helpen en plaatst de wekelijkse berichtgeving, maar hij is niet in staat het moeilijke systeem te beheren. Hij heeft een halfjaar geleden aangeboden bij SeniorWeb in Venray een cursus te volgen om een nieuwe, eenvoudige website te maken.
Peter R zal navraag doen over de mogelijkheden met betrekking tot het bouwen van een website. Peter W is bereid om de website van Erato te beheren als er artikelen en foto's worden aangeleverd.

9. Activiteitenkalender 2020

Opmerkingen naar aanleiding van de presentatie van de activiteitenkalender 2020:
- Ton vraagt of het concert in De Locht in de kapel plaatsvindt. Els zegt dat deze ruimte te klein is en alleen gebruikt wordt voor speciale uitvoeringen door ensembles. Het optreden komt misschien in gevaar vanwege de truckrun 2020 op die dag.
- Ger geeft aan dat de korenmiddag in september aansluit op de zomervakantie.
Vóór de zomervakantie zal het programma al bekend zijn en worden geoefend.
- Lars geeft aan dat voor hem de zondagmiddag beter uitkomt vanwege verplichtingen op zaterdag. Op zondag 22 november is Lars niet beschikbaar en prikken we voor de opluistering van de H. Mis in Blitterswijck een nieuwe datum.
- Els vraagt met de planning van een kerstconcert in december rekening te houden met de herdenkingsactiviteiten op de natuurbegraafplaats.

10. Rondvraag

- Ger vraagt met name de dames om een grotere deelname bij de jaarlijkse Sacramentsprocessie.
- Ger vindt dat het bestuur moet proberen jonge mensen uit Blitterswijck voor onze vereniging enthousiast te maken, want er is genoeg muzikaal talent in het dorp.
- Wim vraagt aan Lars of het mogelijk is om bij een nieuw lied een opname van iedere stem te maken, zodat de leden thuis beter kunnen oefenen. Lars stelt dat dit e veel tijd kost voor de enkeling die daarvan gebruik zal gaan maken.
- Maria-Pia begrijpt niet dat er geen nieuwe leden komen. Zij heeft zichzelf destijds ook aangemeld. We hopen op de integratie van de nieuwe dorpsbewoners.
- Bert bedankt voor de belangstelling en het meeleven tijdens zijn ziekte.
- Peter W is bereid mp3-bestanden voor de diverse partijen aan te leveren.
- Wies H meldt zich af voor het concert in Helmond.
- Jean bedankt voor de mooie woorden bij de huldiging.
- Lars bedankt voor de samenwerking en hoopt dat we nog lang kunnen zingen in de huidige samenstelling.
- Tiny vindt de muziekstukken te zwaar. Ze heeft moeite met het overnemen van de toon die Lars te zacht aangeeft. Ze hoopt tijdens de repetitie op meer aandacht voor de bassen en vraagt zich af of een optreden met advisering wel een meerwaarde heeft.
Wies T zegt dat het fijn is om een keer te horen wat anderen van Erato vinden.
- Ria bedankt voor de mooie woorden bij de huldiging en hoopt nog lang bij Erato te blijven. Ze vraagt aan Lars om moeilijke muziekstukken of passages te bewerken en aan te passen aan het koor. Lars voorziet dan problemen met de pianobegeleiding.
Peter W zegt dat hij lastige stukjes uit een lied wel wil opnemen als daar behoefte aan is. Veel leden geven aan dat ze daarvan wel gebruik willen maken.
- Peter R geeft aan dat de muziekcommissie nadrukkelijk bezig is met het niveau van de muziekstukken en zal ervoor zorgen dat nieuwe stukken niet te moeilijk zullen zijn.
- Nelly zegt dat de muziekcommissie op zoek is naar luchtige, vrolijke en eenvoudige muziekstukken, maar deze moeten dan ook door Lars worden goedgekeurd.
- Wies W vindt het van groot belang voor het voortbestaan van het koor, dat het vooral gezellig is en het repertoire vrolijk en luchtig moet zijn.

11. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering met een dankjewel voor ieders aanwezigheid, aandacht en inbreng.

notulist: Wim Tijmensen


IN MEMORIAM JEAN REIJNEN

Volkomen onverwacht is ons gewaardeerd koorlid en tenor Jean Reijnen overleden.
Geboren en getogen op Hoeve Rika bleef hij Blitterswijck zijn leven lang trouw.

Trouw was hij ook bij Erato, waaraan hij 50 jaar zijn stem heeft gegeven. Ondanks zijn beperking bleef hij zingen en konden we altijd op hem rekenen.

Jean, een man met een eigen persoonlijk karakter.
Een markant figuur in het dorp. Hij kende iedereen en iedereen kende hem. Altijd zichzelf gebleven en overal aanwezig. In de kerk, in het café, bij zijn paarden in de wei, op de fiets, bij het eetpunt en natuurlijk steevast elke dinsdag in de zaal bij de repetitie van Erato.

Zo was Sjang en zo blijft hij altijd in onze gedachten!

Sjang Reijnen
 

 

 

Onze Website ...