Beschrijving: Gemengde zangvereniging Erato bestaat sinds 1967 en is een gemengd koor uit het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.

2018

 


Verslag jaarvergadering Erato 6 februari 2018

Aanwezig:Koos, Anny J, Els, Maria-Pia, Lars, Ger, Pastoor van Horne, Mien, Annie v. H, Mia T, Leni, Truus, Riek, Max, Peter R, Wim, Peter W, Ton, Frits, Bert, Jean, Henny W, Ria, Wies W, Mia H, Wies H, Annemie, Mia W, Wies T, Helma
Afwezig met bericht van verhindering:Peter E, Tiny, Nelly

1. Opening met welkomstwoord en huldiging jubilaris

De voorzitter heet iedereen welkom. Een speciaal welkom aan de familie van Henny, die aanwezig is in verband met haar robijnen jubileum.
De voorzitter staat stil bij de hoogtepunten van het afgelopen jaar. Het goed voorbereide jubileumfeest, de H. Mis in juni in Roggel, de deelname aan het Open Limburgs Koren Festival in Roermond en de sfeervolle nachtmis.
Erato moest helaas het afgelopen jaar door overlijden en ziekte 3 leden missen: Dien, Gonny en Piet. Dat betekent niet alleen een groot verlies, maar heeft ook consequenties. Met minder leden hebben we minder inkomsten en moeten we nog meer inzet tonen om alles goed draaiende te houden.
Het bestuur zal haar uiterste best blijven doen om een soepel en goed georganiseerd koor te leiden, maar kan dat alleen met de hulp van de leden. Gelukkig zijn we daar tot nu toe nog steeds in geslaagd. Met de inzet van iedereen gaan we er in 2018 weer een succesvol muzikaal jaar van maken.
Huldiging robijnen jubilaris Henny
Sinds 1978 is Henny lid van Erato en heeft ze haar hart laten spreken. Niet op de voorgrond, maar vooral achter de schermen. Veel van haar positieve eigenschappen worden genoemd: dienstbaar, zorgzaam, behulpzaam, liefdevol, integer en hardwerkend. Deze eigenschappen geven aan dat Henny in het dagelijks leven en zeker ook bij Erato hart voor de zaak heeft. Henny wordt voor haar 40-jarig lidmaatschap beloond met een zilveren solsleutel met een robijntje aan een zilveren kettinkje, dat door haar man Jan wordt omgehangen.

2. Notulen jaarvergadering 14-02-2017

Op bladzijde 4 staat vermeld dat de contributie in 2018 wordt verhoogd. Dit moet zijn in 2017. Verder worden de notulen ongewijzigd goedgekeurd.

3. Jaarverslag 2017

In het jaarverslag zijn van elke maand de activiteiten, uitvoeringen en wetenswaardigheden vermeld. Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

4. Financieel overzicht 2017 met toelichting van de kascontrolecommissie

• Verslag kascontrole: De kascontrolecommissie (Peter en Leni) spreekt met waardering over de wijze waarop onze penningmeester Mia de financiën perfect bijhoudt en noemt ook Peter een goede steun hierin. Op enkele eenvoudige vragen kon tijdens de controle een bevredigend antwoord worden gegeven.
• Max vraagt waarom de kosten in uitgaven voor de dirigent in 2017 (reële kosten) en 2018 (begroot) zo sterk verschillen. Dit komt omdat het salaris van Lars van de maand december pas in januari 2018 is uitbetaald en daarom meetelt voor de begroting van 2018.
• Truus merkt op dat bij het onderdeel bezittingen over de begroting 2018 driemaal € 0,00 staat vermeld, terwijl dat niet de bedoeling kan zijn.
Het komend jaar zullen op dit onderdeel geen bedragen worden vermeld.
• De voorzitter bedankt Leni en Peter voor de kascontrole.

5. Benoeming kascontrolecommissie 2018

Leni verlaat de kascontrolecommissie en haar plaats wordt ingenomen door het vorig jaar benoemde lid Mia Hendrix. Ria stelt zich beschikbaar als reserve-lid bij onvoorziene omstandigheden.

6. Vaststelling contributie 2018

De contributie van 2018 is net als vorig jaar € 130,- Graag betalen in zijn geheel in maart of in 2 termijnen van € 65,- in maart en september. Een speciaal verzoek van Mia aan iedereen om zich te houden aan deze betalingstermijnen. Het is vervelend om betalingsherinneringen te moeten doen.

7. Erato Bestuur

Het bestuur bestaat uit 4 leden. Er heeft zich voor de invulling van de vacature nog steeds geen nieuwe kandidaat gemeld. De taken van Ria zijn verdeeld onder de andere bestuursleden. Wies H. geeft het bestuur een compliment. Het bestuur prijst zich gelukkig met de steun van diverse leden en commissies.
Helma is volgens het rooster dit jaar aftredend maar stelt zich herkiesbaar. Zij wordt onder applaus opnieuw voor een periode van drie jaar benoemd.
De voorzitter spreekt haar waardering uit voor haar inzet en roemt ook haar muzikale achtergrond, waarmee Helma voor het bestuur en de muziekcommissie een aanwinst is.

8. Mededelingen

• Vanaf 20 februari vindt de repetitie in ‘t Honk plaats. Piano en toebehoren zijn hier naartoe gebracht. Het gehele muziekarchief, alle prijzen, vaandels en standaards zijn op diverse plekken opgeslagen.
• Gonny, Piet en Jeannette hebben helaas hun lidmaatschap opgezegd. Piet is gelukkig steunlid geworden.
• De opbrengst van de Rabobank Clubkas Campagne 2017 (€ 320,22) wordt besteed aan hulpmiddelen voor koor en dirigent (leeslampjes en headset). Wat na de aanschaf overblijft is bestemd voor het uitstapje.
• Er is een uitnodiging binnengekomen van Carnavalsvereniging De Ruuk voor de diverse recepties met carnaval.
• Er is ook een uitnodiging van Projectkoor Vox Humana, waar Els al jarenlang lid van is. Els geeft een toelichting op het 10-jarig jubileumconcert van 4, 10 en 11 maart in Helmond en Deurne.

9.Activiteitenkalende 20189.

Enkele activiteiten zijn inmiddels vastgelegd. De andere voorstellen zijn afhankelijk van de animo en worden pas later definitief gemaakt.
• Helma geeft een toelichting op de organisatie van het Dörpsrundje. Op verzoek van de fanfare, is deze activiteit naar de maand maart verplaatst.
De route loopt vanaf het Plein via de Veerweg naar de Boltweg.
Op enkele plaatsen wordt gestopt in verband met een activiteit. Bij de picknickbank aan de Veerweg (verhaal), bij Tante Jet (voordracht Jet Reijnen) en het museum 40-45 (vertelling Wim Weijs/Harrie Litjens). Vanaf de grote loods van Hans Weijs (muziekbende) worden de deelnemers in verband met de verkeersveiligheid met een huifkar weer naar het Plein vervoerd. Op het plein vindt bij een kampvuur een gezamenlijke activiteit plaats, waarbij leden van Erato eenvoudige bekende liedjes zingen. De start van de wandeling is om 18.00 uur. Nadere informatie volgt te zijner tijd.
• Roggel: uit de twee mogelijkheden om in Roggel te zingen wordt gekozen voor de opluistering van de H. Mis op zaterdag 23 juni om 19.00 uur.
• Er is voldoende animo om een lenteconcert te organiseren op 6 mei in de Protestantse kerk in Blitterswijck om 11.30 uur.
• Het uitstapje is op zaterdag 26 mei. Ria geeft een toelichting. Het wordt een dag waarbij iedereen aan zijn trekken komt. Alle leden en steunleden met hun partners worden uitgenodigd. We vertrekken ’s morgens vanaf het plein met de bus naar Haps. Er is een koffietafel en een diner. De rest van de dag blijft nog een verrassing. Rond 21.00 uur zijn we weer thuis.
• Toelichting processie 3 juni. De uitvoering in 2017 jaar was teleurstellend door de afwezigheid van veel Eratoleden. De voorzitter, meneer pastoor en Peter R. pleiten voor deelname aan het gelegenheidskoor tijdens de processie. De argumenten zijn vooral het algemeen belang. Het is belangrijk voor de parochie en het gilde. Je werkt met deelname mee aan de samenhang in het dorp. De afsluiting met koffie en cake bij De Zwart biedt mogelijkheden tot contact en bovendien laat je je als koor weer eens zien en horen. Als er te weinig deelnemers zijn zal deze mooie traditie misschien verdwijnen en dat is jammer. Eigenlijk moet je het zien als een morele verplichting voor onze dorpsgemeenschap.
• De afsluiting van het zangseizoen is op 1 juli. De fietstocht is al veel jaren een succesvolle afsluiting, maar misschien is het een goed idee om eens wat anders te doen. Het bestuur vraagt de leden hiervoor om suggesties.
• De vergadering besluit om in oktober, als dat mogelijk is, deel te nemen aan een herfstconcert in Hapert of Someren.
• De wafelactie was in 2017 echt fantastisch vooral omdat er zoveel leden hebben meegeholpen met het bakken en de verkoop. Ga zo door in 2018!
• Een kerstconcert plannen in december. De voorstellen uit de vergadering zijn: een optreden in Zorghuis Tienray, in de kerk van Blitterswijck of deelname aan de kerst-in in Wanssum.

10. Rondvraag

Eerst wordt er gezongen voor de jarige Koos die 87 jaar is geworden!
• Lars bedankt Erato voor de goede samenwerking en wijst op de prima prestaties met name in de Oranjerie in Roermond en tijdens het jubileum. Hij hoopt het komend jaar op deze manier verder te kunnen gaan.
• Ger wenst Erato voor het komend jaar veel muzikaal geluk en de leden een goede gezondheid.
• Mien stelt voor om tijdens het oefenen in de kerk en misschien ook tijdens de gewone repetities, zelf voor water te zorgen, zodat we geen koffie en thee meer hoeven te zetten. De reacties zijn over het algemeen positief.
• Leni vraagt de koorleden, zoals Lars ook al regelmatig heeft gedaan, te reageren op leden die tijdens het voorzingen van Lars meezingen. Spreek je buurman erop aan, dan leren we beter en worden we niet gestoord.
• Max vindt dat veel liedjes een beetje te snel worden aangeleerd. De buitenlandse talen worden niet door iedereen goed gekend en de introductie van een lied vindt hij te kort duren. Eerst moeten we de tekst goed kennen.
• Peter R sluit zich aan bij de opmerkingen van Leni en Max.
• Wim doet de suggestie om bij het aanleren van een lied de tekst meerdere keren hardop te lezen en dan pas te zingen. Hij stelt ook voor om de uniformen van de mannen af te schaffen en vraagt het bestuur om hiervoor met een advies te komen.
• Els doet de suggestie om een nieuw muziekstuk meerdere keren op You Tube te beluisteren. Je hebt dan misschien nog niet je eigen melodie, maar dan gaat de tekst en klank vanzelf in je gehoor zitten. Wellicht zou Lars kunnen aangeven waar je een goede weergave op You Tube kunt vinden.
• Ton pleit ervoor dat we bij het beginnen van een nieuw lied van Lars horen waar het lied over gaat. Dat we uitleg krijgen over de tekst, zodat we de sfeer leren kennen en weten hoe het moet klinken.
• Henny bedankt nogmaals voor de felicitaties en de huldiging.
• Ria moet wennen in de altpartij. Ze is blij met een groepsrepetitie en stelt voor vaker zo’n groepsrepetitie te houden. Dat kan Lars aangeven, maar de diverse partijen kunnen daar ook om vragen. (br> • Wies H. is blij met de stemvorming aan het begin van de repetitie. Lars doet dat omdat hij heeft gemerkt dat sommige leden daar behoefte aan hebben en de stem goed wordt opgewarmd. Het is echter geen zangles en duurt maar een paar minuten. Ze vertelt ook dat de repetities voor het Requiem in Venlo geweldig zijn. Uitnodiging voor de uitvoering volgt binnenkort.

11. Sluiting De voorzitter bedankt iedereen voor de aandacht en positieve bijdrage en sluit de vergadering.

Notulist: Wim Tijmensen  

 


HENNY WOLTERS 40 JAAR LID VAN ERATOAl sinds 1978 is Henny Wolters een trouw lid van Gemengde Zangvereniging Erato. Een goede reden dus om haar bij de jaarvergadering van dinsdag 6 februari 2018 in het zonnetje te zetten in verband met haar 40-jarig jubileum.
Henny is bij Erato altijd bereid geweest om te helpen waar dat nodig was. Enthousiast, zorgvuldig en nauwkeurig. Niet haantje de voorste, maar achter de schermen gewoon heel hard en doelgericht werken .
Een belangrijke stem in de aankleding en versiering bij allerlei gelegenheden, een waardevolle stem in de jubileumcommissie en al 40 jaar een goede stem in de sopraanpartij.
Wat op haar pad komt doet ze met hartstocht. Niet uit eigenbelang, maar met de intentie om een ander vooruit te helpen. Dienstbaar, behulpzaam en zorgzaam voor haar gezin, de kleinkinderen, de medemens en voor Erato.
Daarom heeft Erato Henny beloond met een zilveren solsleutel met robijntje aan een zilveren kettinkje, de bijbehorende oorkonde en een mooi boeket bloemen.
Robijnen jubilaris Henny, van harte gefeliciteerd!

Onze Website ...